I 2019 er det 30 år siden dagens inkassolov ble innført og den er overmoden for en revidering. Rettskildebildet i dagens lov er svært fragmentert, og finnes spredt i blant annet diverse uttalelser og merknader fra Finanstilsynet, brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, og avgjørelser fra Finansklagenemnda. Det gjør at det er utfordrende for inkassobransjen å forholde seg til den og for skyldnerne er det vanskelig å vite hva som er riktig eller ikke.

Samtidig har den norske inkassobransjen vært gjennom en stor endring de siste årene, som en følge av den teknologiske utviklingen. Inkassoselskapene har i dag helautomatisert flere prosesser og det er blitt lettere å få kreditt for privatpersoner. Dette har ført til en kraftig økning i antall saker og den samlede gjelden har økt for Ola og Kari Nordmann.

En samlet inkassobransje så dette og har vært en pådriver for å revidere inkassoloven slik at den er mer i tråd med det moderne næringsliv. Dette har ført til at Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe høsten 2018 som skal komme med et utkast til ny inkassolov. Her har bransjen et medlem gjennom Virke Inkasso.

Erfaringsvis vet vi at lovarbeid tar tid, og at ny inkassolov ikke er rett rundt hjørnet helt enda. Regjeringens arbeidsgruppe har fått til utgangen av januar 2020 med å komme med sitt utkast til ny inkassolov. Denne skal så ut på høring og godkjennes av Stortinget så en ny inkassolov vil en nok ikke ha helt på plass før nærmere 2021.

Men, det kan komme noen endringer før denne tid da det er et press fra både politikere og andre stakeholdere om endringer i dagens inkassolov. Dette har resultert i en hel del medieoppmerksomhet på bransjen og det er klart at tiltak som er til fordel for skyldner eller forbruker vil ha høy prioritet fremover.

Arbeidet med å få på plass fremtidens inkassolov er og vil bli krevende blitt svært omfattende. Mye jobb gjenstår og temaer som «god Inkassoskikk», «salær» og «kompetansekrav» må diskuteres før en er i havn. Det vil også være en omfattende jobb å vurdere de konkrete samfunnsøkonomiske konsekvensene den nye loven vil medføre. Dette er noe Virke Inkasso vil ha sterkt fokus på fremover og oppfordrer alle til å ta kontakt om en har spørsmål eller har synspunkter til arbeidet fremover.

Ønsker dere en riktig god sommer!

Skrevet av Aleksander Nordahl, Leder Virke Inkasso og Økonomi • Virke Kunnskap og Teknologi