Skip to main content

Regjeringen innfører lavere maksimalsatser for hva en kreditor eller et inkassoforetak kan kreve av skyldnerne ved tvangsinndrivelse av pengekrav. Fra 1. februar 2021, vil de aller fleste tilleggssalærene for rettslig pågang bli halvert. Pr. i dag er dette på kr 1172,- og ny sats neste år blir kr 586,-.

Mer informasjon er å lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-kutter-gebyrene-ved-inndrivelse-av-pengekrav/id2774690/ 

For de som vil lese selve forskriften, finner du den på Lovdata, her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-23-2120.

Tilleggssalær ved utsendelse av forliksklage følger Tvisteloven og er foreløpig ikke vedtatt, ref. Prop. 18 L, men det foreslås også her en halvering.

Oppsummert:

  • Pågang hvor maksimalsatsen blir halvert til kr 586,-:
    • Utlegg, tvangssalg av løsøre, tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver, tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav og penger, utlevering av løsøre og fravikelse av fast eiendom
  • Tvangssalg av bolig – nye maksimalsatser dersom tvangssalg gjennomført på 1,5R (for tiden kr 1758,-)